Privacy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “Kife-design BVBA”  (hierna genoemd “Kife-design”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.kife-design.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Kife-design en haar klanten, suspecten, prospecten en business partner. 

Deze privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Kife-design verzamelt, alsook over de wijze waarop Kife-design deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Kife-design wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van Kife-design, het inschrijven op de nieuwsbrief, het inschrijven voor een event, m.a.w.
elke vorm van communicatie impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in)
van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Kife-design uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de disclaimer en cookie policy van Kife-design.

I. Soorten persoonsgegevens

Kife-design kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: 

 • Naam  
 • Voornaam  
 • Emailadres 
 • Accountnaam 
 • Wachtwoord  
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm) 
 • Klantennummer 
 • Aanspreektitel 
 • Fax 
 • Bedrijfsnaam 
 • Bedrijfsadres  
 • Communicatievoorkeur 
 • Gedragsmonitoring 
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Kife-design (bv. tijdens correspondentie) 

Kife-design verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Kife-design, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Kife-design toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzamelingpersoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van: 

 • Bezoek van de Website 
 • Een samenwerking met Kife-design
 • Demo aanvraag 
 • Correspondentie met en uitgaande van Kife-design
 • Het opvragen van een offerte 
 • Het invullen van het contactformulier op de Website 
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website) 
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Kife-design, al dan niet middels de Website, en al dan niet via een mobiel apparaat 
 • Het uitwisselen van business cards 
 • Interactie via social media, email, telefoon 
 • Uw aanwezigheid op een beurs, event, etc. 

De door Kife-design verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens 

Kife-design kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:  

 • De uitvoering van een overeenkomst met Kife-design (incl. de opvolging daarvan) 
 • Follow-up na een meeting 
 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)  
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier) 
 • De aanmaak van een (demo-)account en de bevestiging daarvan 
 • Het leveren van support/bijstand (bv. bij problemen) 
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen 
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring 
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken 
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website 
 • Het verzenden van nieuwsbrieven 
 • Statistische doeleinden  

  De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval: 

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Kife-design of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen 
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Kife-design rust 
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang  
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kife-design of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent) 

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden 

Kife-design zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het leveren van diensten aan Kife-design (i.e. in kader van onderaanneming) en in kader van cloudopslag, communicatie, solvabiliteitscontrole). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan externe consultants, softwareleveranciers, cloud partner, financiële instellingen.

Indien het noodzakelijk is dat Kife-design in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Kife-design uw persoonsgegevens openbaar maakt: 

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Kife-design hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Kife-design. 
 • Wanneer Kife-design of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Kife-design heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn. 

In alle overige gevallen zal Kife-design uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens. 

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart Kife-design uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacyrechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten: 

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Kife-design wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen); 
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; 
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met [info@kife-design.be] of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Kife-design te bezorgen via e-mail of per post. 

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van Kife-design meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke geautomatiseerde email van Kife-design. 

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

Kife-design verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.  Kife-design zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met datacenters in de EU en, desgevallend, op de hardware van het personeel van Kife-design.  Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Kife-design,(ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Kife-design in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.   Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. Kife-design zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Kife-design raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met Kife-design. 

IX. Update PrivacyVerklaring 

Kife-design is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites 

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Kife-design draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen. 

XI. Contacteer Kife-design 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Kife-design uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren: 

 • Via e-mail: info@kife-design.be 

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Kife-design deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Kife-design uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.